ANBI informatie

Planet us ANBI informatie

 

stichting Planet us
KvK: 68481497
RSIN: 8574.64.462
IBAN: NL73 TRIO 0338 6006 98
BIC/SWIFT: TRIONL2U

 

Hoofdlijnen actuele beleidsplan voor de periode 2023 – 2025

Doelstelling te verrichtten werkzaamheden:

Financiële en morele ondersteuning van mensen in ontwikkelingslanden, met de nadruk op onderwijs en zelfredzaamheid.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
mevrouw Marijke Effendi

Penningmeester
de heer Joep Willekens

Secretaris
de heer Wilhelmus Adrianus Petrus van der Leest

 

Werving en beheer van gelden

Zoals aangegeven in het beleidsplan, zal het inkomen van de instelling voor de volle 100%
afhankelijk zijn van giften en donaties.

Het streven zal zijn om maximaal 10% hiervan uit te geven aan operationele kosten. Kosten zoals
webhosting en internationale bank transferkosten, of eventuele uitgaven die de werving of publiciteit
ten goed zullen komen.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in
het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De
instelling heeft geen personeel in dienst.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten (2017 tot heden – 2023)

Het primaire project is gericht op de activiteiten in het dorp Ilukgoda in Sri Lanka. Het financieel
ondersteunen van het naar school sturen van de kinderen in het dorp, en de ondersteuning van de
families waar zij deel van uitmaken. Tevens steunen we de mensen die geen sociaal vangnet hebben,
door middel van een huishoudboekjes project. In totaal zijn dit 73 personen – 50 kinderen en 23
personen van families die in aanmerking komen voor het huishoudboekjes project.

Het huishoudboekjesproject houdt in dat Planet us de deelnemers financieel ondersteunt in de
aanschaf van de primaire levensmiddelen zoals voedsel et cetera.

Wat betreft de schoolkinderen; Planet us richt zich erop om de schoolkosten voor de kinderen te
betalen – en eventuele kosten van boeken en andere benodigdheden voor school.

Dit project loopt sinds de oprichting van de stichting en loopt tot op heden zoals gepland.

Vanuit het oogpunt van het beloningsbeleid zijn er voor de leden van het bestuur tot op heden nog
nooit kosten vergoed voor het uitoefenen van de functie. Dit is bewijs, dan wel een indicatie, dat de
financiële doelen van het beleid in deze strekking behaald worden.

 

Balans en staat van baten en lasten